ஹபுகஸ்தலாவையில் நடைப்பெற்று வரும் “வீட்டுக்கு வீடு மரம்” செயற் திட்டம்!

ஹபுகஸ்தலாவை ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கிளையின் ஏற்பாட்டில்ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள மரநடுகை தொடர்ந்து இரு வாரங்கள் நடைபெறும் இன்ஷாஅல்லாஹ்!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *