Education

e

 

Al Min Haj National School

e1 e2
Principal : Mr S H Rahman
Dep. Principal : Mr M C Liyasdeen
Mrs J A S Marliya 0770676731
Mr I L m Ansar 0729342290
Mr A L M Rifky 077 888 2323 (SDS Secretary ,Volunteer)

Kahira Muslim Vidyala – Ahaswewa

ek2

 

ek


Pricipal : M.J.M Alavi 0712991666
Deputy Principle : A L M M Burhan  0726954360
M R M Tharik 0779668455

 

Sri Sunmuha Tamil Vidyala

e3
Principal :Mrs.l.Vanithamalar

Halgolla Vidyala – Hapugastalawa

e4NON Academic Staffs (Al MinHaj)
Mr W M H B Wikramasingha 0772130180
Mr M L I Lebbe 0771658724
Mr M S M Casim 0718009260
Mr G G T P Roshan Kumara 0718299211
Mr R P Pathiraja 0714400305